Εκπαίδευση

Η Εκπαίδευση στις πρακτικές της ψηφιακής επιμέλειας αλλά και σε επιμέρους εργαλεία και συστήματα αποτελεί σημαντικό μέρος της δραστηριότητας της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας, η οποία αναλαμβάνει τακτικά τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις είτε στο πλαίσιο έργων είτε με ανάθεση τρίτων. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τα εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, θερινά σχολεία και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχει αναλάβει ή προγραμματίζει για το άμεσο μέλλον η ΜΟΨΕ.

#dariah Teach: “An Introduction to Conceptual Modelling”, online tutorial – 17-07-2017

Workshop στο πλαίσιο του συνεδρίου Digital Humanities 2016: “Ontology-based recording and discovery of research patterns in the Humanities” – 11/07/2016

Θερινό Σχολείο ARIADNE: Ψηφιακή επιμέλεια της αρχαιολογικής γνώσης – 12/06/2016

Εκπαιδευτικό εργαστήριο CARARE – 16/12/2015

Πρόγραμμα εκπαίδευσης: Εργαλεία Διαχείρισης Ψηφιακών Πολιτιστικών Δεδομένων: από τη δημιουργία στη δημοσιοποίησή τους – 07/09/2015

Πρόγραμμα εκπαίδευσης: Ψηφιακές μέθοδοι και εργαλεία για επιμέλεια αρχαιολογικών δεδομένων – 29/06/2015

Θερινό Σχολείο ARIADNE: Νέες ψηφιακές πρακτικές στην αρχαιολογική έρευνα – 28/06/2015

Workshop στο πλαίσιο του συνεδρίου Digital Humanities 2014: “Are we there yet? Functionalities, synergies and pitfalls of major digital humanities infrastructures” – 08/07/2014

Εργαστήριο εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου ARIADNE, Ρώμη – 20/01/2014

Εργαστήριο εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου ARIADNE, Χάγη – 13/01/2014

Εκπαιδευτικό εργαστήριο στο πλαίσιο του έργου 3D-Icons – 28/06/2013

preloader