Η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας

Η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας (ΜΟΨΕ) ιδρύθηκε το 2007 στο Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”, με την αποστολή να διεξάγει έρευνα, να αναπτύσσει τεχνολογίες και εφαρμογές, να παρέχει υπηρεσίες και εκπαίδευση και να δρα ως εθνικός πόλος στο πεδίο της ψηφιακής επιμέλειας. Από τον Ιούνιο του 2009 η ΜΟΨΕ αποτελεί τμήμα του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης του Ε.Κ. “Αθηνά”.

Η ΜΟΨΕ αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των αναγκών ενός ευρέος φάσματος οργανισμών και κοινοτήτων σε ποικίλα πεδία, όπως, π.χ., η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η διαχείριση αρχείων οργανισμών, τα αποθετήρια επιστημονικών δεδομένων και η ψηφιακή κληρονομιά. Προς το σκοπό αυτό η ΜΟΨΕ αναπτύσσει συνεργασίες με ερευνητικούς, κυβερνητικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς.

Το πρόγραμμα έρευνας της ΜΟΨΕ αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του συνόλου των διεργασιών της ψηφιακής επιμέλειας μέσω διεπιστημονικής προσέγγισης. Οι ειδικότεροι τομείς εργασίας του πολυετούς προγράμματος έρευνας της ΜΟΨΕ περιλαμβάνουν διαδικασίες εμπλουτισμού γνωσιακών πόρων, μοντελοποίηση των ερευνητικών διεργασιών, αξιολόγηση των ερευνητικών αναγκών, προσδιορισμό και ανάλυση των ερευνητικών πρακτικών, σχεδιασμό τεχνικών προδιαγραφών υποδομών, ανάλυση και εμπλουτισμό μεταδεδομένων,  ανάπτυξη εφαρμογών,  ανάπτυξη και φιλοξενία διαδικτυακών τόπων και πυλών κ.α.

preloader