Εργαλεία και Συστήματα

Συσσωρευτής MORe

more-logo

Ο συσσωρευτής MORe (Metadata & Object Repository) αποτελεί µια ολοκληρωµένη και αξιόπιστη λύση για τη συσσώρευση µεταδεδοµένων από πολλαπλές πηγές. Το MORe µε την ευέλικτη και κλιµακούµενη αρχιτεκτονική του παρέχει περισσότερες δυνατότητες από αντίστοιχα συστήµατα, όπως ο εµπλουτισµός της περιεχόµενης πληροφορίας µέσω µιας σειράς µικρο- υπηρεσιών εµπλουτισµού (enrichment micro-services).

Σύστηµα αποθετηρίου ΜΟΨΕΑΣ

logo-mopseus

Ο ΜΟΨΕΑΣ είναι ένα ισχυρό, ευέλικτο και εύχρηστο σύστηµα αποθετηρίου, το οποίο έχει δοκιµαστεί σε εξαιρετικά απαιτητικά έργα. Σε αντίθεση µε ανταγωνιστικά συστήµατα, ο ΜΟΨΕΑΣ δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην ευελιξία και την ευχρηστία προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος τεκµηρίωσης, να διευκολυνθεί ο τεκµηριωτής στη χρήση θησαυρών όρων αλλά και να ελαχιστοποιηθούν τα λάθη κατά την τεκµηρίωση.

preloader