Συσσωρευτής MORe

MORE-IM01

Ο συσσωρευτής MORe (Metadata & Object Repository) αποτελεί µια ολοκληρωµένη και αξιόπιστη λύση για τη συσσώρευση µεταδεδοµένων από πολλαπλές πηγές. Το MORe µε την ευέλικτη και κλιµακούµενη αρχιτεκτονική του παρέχει περισσότερες δυνατότητες από αντίστοιχα συστήµατα, όπως ο εµπλουτισµός της περιεχόµενης πληροφορίας µέσω µιας σειράς µικρο- υπηρεσιών εµπλουτισµού (enrichment micro-services).

To MORe βασίζεται σε state-of-the-art τεχνολογίες και αποτελεί τον κορυφαίο συσσωρευτή της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (Europeana) για περισσότερα από 6 χρόνια. Μέσω του MORe έχουν συσσωρευθεί και εµπλουτισθεί περισσότερες από 6 εκατοµµύρια εγγραφές.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ευρωπαϊκή υποδοµή για την αρχαιολογία ARIADNE έχει επιλέξει το MORe για τη δηµιουργία µητρώου µεταδεδοµένων, στο οποίο έχoυν συσσωρευθεί και εµπλουτισθεί περισσότερες από 1,5 εκατοµµύριο εγγραφές µεταδεδοµένων που περιγράφουν σύνολα δεδοµένων (datasets), σχήµατα µεταδεδοµένων, λεξιλόγια, βάσεις δεδοµένων, βιβλιογραφικές πηγές κ.α..

Τί είναι η συσσώρευση και εµπλουτισµός µεταδεδοµένων;

Η συσσώρευση µεταδεδοµένων είναι µια διαδικασία κατά την οποία αντλούνται µεταδεδοµένα από διαφορετικές πηγές, τα οποία έχουν διαφορετικούς µορφότυπους και είναι κωδικοποιηµένα σε διαφορετικά σχήµατα, και µετασχηµατίζονται σε ένα κοινό σχήµα µεταδεδοµένων και µορφότυπο.

Ο εµπλουτισµός µεταδεδοµένων είναι µια διαδικασία αυτόµατης παραγωγής µεταδεδοµένων, µέσω της διασύνδεσης στοιχείων µεταδεδοµένων µε πηγές δεδοµένων ή/και λεξιλόγια. Ο εµπλουτισµός µεταδεδοµένων όχι µόνο αυξάνει τον όγκο των µεταδεδοµένων, αλλά και αυξάνει σηµαντικά την ακρίβεια και κατ’ επέκταση την ποιότητα αυτών.

Γιατί συσσώρευση και εµπλουτισµός;

 • Αύξηση της επισκεψιµότητας στο αποθετήριο / δικτυακή πύλη.
 • Ακριβέστερα αποτελέσµατα αναζητήσεων.
 • Συγκέντρωση ευρετηρίων σε ένα σύστηµα.
 • Υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες για τους χρήστες.

Τί µπορώ να κάνω µε το MORe;

 • Συσσώρευση µεταδεδοµένων από πολλαπλές πηγές και ετερογενή συστήµατα σε ένα αποθετήριο.
 • Δηµιουργία ενιαίου ευρετηρίου µε κανονικοποιηµένα / εµπλουτισµένα µεταδεδοµένα από πολλαπλές πηγές προκειµένου να τροφοδοτηθεί µια δικτυακή πύλη.
 • Δηµιουργία βάσης RDF.

Χαρακτηριστικά MORe

 • Δυναµικός ορισµός σχεδίων επικύρωσης και εµπλουτισµού µεταδεδοµένων.
 • Πληθώρα µικρο-υπηρεσιών εµπλουτισµού.
 • Μέτρηση ποιότητας µεταδεδοµένων.
 • Ενσωµάτωση οποιουδήποτε σχήµατος µεταδεδοµένων (XML/RDF).
 • Παράλληλη υποστήριξη πολλαπλών ενδιάµεσων σχηµάτων.
 • Άντληση µεταδεδοµένων από πολλαπλές πηγές (OAI-PMH, Archive, SIP, Omeka, MINT).
 • Δηµοσίευση συσσωρευµένων εγγραφών σε πολλαπλούς αποδέκτες (OAI-PMH, Archive, Elastic Search, RDF Stores).

MORE-IM02

Μικρο-υπηρεσίες εµπλουτισµού

Η βασισµένη σε µικρο-υπηρεσίες αρχιτεκτονική του MORe επιτρέπει τον εύκολο, χωρίς τεχνική παρέµβαση, εµπλουτισµό των µεταδεδοµένων ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά κάθε εγγραφής.

Τί είναι οι µικρο-υπηρεσίες;

Η αρχιτεκτονική µικρο-υπηρεσιών είναι ένα µοντέλο ανάπτυξης λογισµικού σύµφωνα µε το οποίο σύνθετες εφαρµογές απαρτίζονται από µικρές ανεξάρτητες υπηρεσίες οι οποίες επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω language-agnostic API, οι οποίες έτσι αποτελούν µικρά, ανεξάρτητα δοµικά στοιχεία λογισµικού πρόσφορα για αναχρησιµοποίηση µε πολλούς τρόπους. Διατηρώντας πρόσβαση σε 30 κωδικοποιηµένους κατά SKOS θησαυρούς καθιερωµένων όρων συνολικού πλήθους πολλών εκατοντάδων χιλιάδων, καθώς επίσης αντίγραφα των υπηρεσιών Geo-names και Perio.do, το MORe υποστηρίζει τον εµπλουτισµό µε πληροφορία από ένα µεγάλο αριθµό πρωτογενών πηγών και βάσεων δεδοµένων.

Ενδεικτικά παραδείγµατα µικρο-υπηρεσιών εµπλουτισµού

Language identifcation

Αυτόµατη αναγνώριση της γλώσσας του περιεχοµένου για κάθε πεδίο µεταδεδοµένων µιας εγγραφής και σήµανση αυτού (xml:lang attribute). Αποτελεί µια από τις δηµοφιλέστερες υπηρεσίες του MORe.

Geo-coding

Εξαγωγή συντεταγµένων από ένα τοπωνύµιο/ διεύθυνση. Γίνεται η χρήση µηχανών και βάσεων δεδοµένων όπως το Geo-names. Αποτελεί µια από τις δηµοφιλέστερες υπηρεσίες του MORe.

Reverse geo-coding

Αυτόµατη εξαγωγή σε πολλαπλές γλώσσες του τοπωνυµίου/διεύθυνσης µε βάση συντεταγµένες.

Geo-normalization

Αυτόµατη αναγνώριση και εξαγωγή συντεταγµένων από συµβολοσειρές. Ιδιαίτερα χρήσιµο σε περιπτώσεις που υπάρχουν συντεταγµένες αλλά δεν έχουν αντιστοιχισθεί στα κατάλληλα πεδία.

Αυτόµατος εµπλουτισµός αρχαίων τοπωνυµίων

Αυτόµατος εµπλουτισµός αρχαίων τοπωνυµίων από τη βάση όρων της υπηρεσίας Pleiades.

Αυτόµατος εµπλουτισµός θεµατικών όρων

Αυτόµατος εµπλουτισµός µε θεµατικούς όρους που βρίσκονται σε περισσότερους από 30 θησαυρούς.

Εµπλουτισµός βάσει θεµατικών συλλογών

Δυνατότητα ορισµού θεµατικών συλλογών και εµπλουτισµού των εγγραφών από αυτές βάσει κανόνων που ορίζει ο χρήστης.

Αυτόµατος εµπλουτισµός χρονικών περιόδων

Αυτόµατος εµπλουτισµός χρονικών περιόδων βάσει όρων της υπηρεσίας Perio.do.

Μερικά στοιχεία χρήσης του MORe

 • 110 ιδρύµατα-πάροχοι περιεχοµένου
 • 23 διαφορετικά σχήµατα µεταδεδοµένων
 • 20.800.000 εγγραφές

Ανοικτή και επεκτάσιµη αρχιτεκτονική

Δηµιουργήστε και εντάξετε τις δικές σας υπηρεσίες στο MORe µέσω της επεκτάσιµης αρχιτεκτονικής του. To MORe παρέχει πλήρες API documentation µε παραδείγµατα κώδικα και τεχνική υποστήριξη, επιτρέποντας έτσι την δηµιουργία εγκαταστάσεων πλήρως προσαρµοσµένων στις ανάγκες της εφαρµογής ενσωµατώνοντας και υπηρεσίες από άλλους κατασκευαστές.

Ενδεικτικός κατάλογος παρόχων περιεχοµένου:

 • Europeana (Netherlands)
 • National Archives Norway (Norway)
 • Archives Départementales de la Gironde (France)
 • Data Archiving and Networked Services (Netherlands)
 • Swedish National Heritage Board (Sweden)
 • German Archaeological Institute (Germany)
 • University of York – Archaeology Data Service (UK)
 • Danish Agency of Culture (Denmark)
 • Scuola Normale Superiore (Italy)
 • Poznan Supercomputing Center (Poland)
 • Future Library (Greece)
 • Cyprus Uninersity of Technology (Cyprus)
 • Estonian Heritage Board (Estonia)
 • Hacettepe Universitesi (Hungury)
 • Italian Ministry for Cultural Heritage and Activities-CulturaItalia (Italy)
 • National Library of Serbia (Serbia)
 • Heritage Malta (Malta)

Πλήρης υποστήριξη

Πλήρης υποστήριξη µε εγχειρίδια χρήσης / διαχείρισης, videos & screencasts και online ticketing σύστηµα παρέχονται στη διεύθυνση http://more.dcu.gr/

 

 

 

 

 

 

 

preloader