Παλαιότερα Έργα

CARARE - Connecting ARchaeology and ARchitecture in Europeana

CARARE

Το έργο CARARE αφορούσε στη δημιουργία ενός Δικτύου Βέλτιστης Πρακτικής και μιας υπηρεσίας συγκέντρωσης με σκοπό τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας με την Europeana του διαθέσιμου ψηφιακού περιεχομένου από την περιοχή της αρχαιολογίας και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Preparing DARIAH

preparingDARIAH

Το έργο “Preparing DARIAH: Preparing for the construction of the Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities” είχε ως στόχο την δημιουργία των βάσεων (στρατηγικών, οικονομικών, νομικών, τεχνολογικών και εννοιολογικών) για τον έγκαιρο σχεδιασμό και την κατασκευή των ψηφιακών υποδομών που απαιτούνται για την έρευνα που σχετίζεται με τις τέχνες, τις ανθρωπιστικές επιστήμες και την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης.

preloader