Προβολή του έργου ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών στον Παγκόσμιο Ιστό

Η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» συμμετείχε ως υπεργολάβος στο έργο «Προβολή του έργου ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών στον Παγκόσμιο Ιστό». Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε και τέθηκε σε λειτουργία μία ολοκληρωμένη διαδικτυακή υπηρεσία διαδραστικής παρουσίασης υλικού 11 Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών, η οποία εκμεταλλεύεται τις σύγχρονες τεχνολογίες του Παγκοσμίου Ιστού. Βασικός στόχος του έργου ήταν η χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών του Παγκοσμίου  Ιστού για την ενοποιημένη θεματική παρουσίαση ετερογενούς πληροφοριακού υλικού και τεκμηρίων της Ακαδημίας Αθηνών από 43 διαφορετικές συλλογές (χάρτες, τοπωνύμια, προσωπογραφίες, λαογραφικό υλικό, υλικό νεοελληνικών όρων και διαλέκτων, ευρετήριο βυζαντινών και μεταβυζαντινών τοιχογραφιών, βιβλιογραφίες, περιοδικές και άλλες εκδόσεις), συνολικού όγκου της τάξης των 500.000 σελίδων.

Η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας βασιζόμενη στο σύστημα αποθετηρίου ΜΟΨΕΑΣ προσέφερε λειτουργίες διαχείρισης μεταδεδομένων και σημασιολογικής πρόσβασης (συσχέτιση ψηφιακών αντικειμένων, ορισμός ιεραρχιών κτλ.), ενώ παράλληλα συνέβαλε στη δυναμική γεωγραφική, χρονολογική και θεματική παρουσίαση του περιεχομένου της Ακαδημίας. Τέλος ενσωματώθηκαν στη διεπαφή του ΜΟΨΕΑ λειτουργίες ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου και εκπαίδευσης επιτρέποντας στον χρήστη να προσπελάσει το σύνολο της πληροφορίας της βάσης δεδομένων με ένα εξατομικευμένο τρόπο.

akadhmia
preloader