Αρχείο

2014-12-31

Ερωτηματολόγιο για τη χρήση ψηφιακών πόρων, μεθόδων και εργαλείων

DARIAH-SURVEY

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ψηφιακών Ερευνητικών Υποδομών για τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (DARIAH-ERIC) διενεργεί έρευνα με αντικείμενο τη χρήση ψηφιακών πόρων, μεθόδων και εργαλείων από τους ερευνητές και τις απαιτήσεις τους από τις ψηφιακές υποδομές.

2014-12-31

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτη

ipsy

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει τρεις (3) συνεργάτες με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 του έργου «DARIAH – ΑΤΤΙΚΗ – Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες – ΔΥΑΣ», το οποίο χρηματοδοτείται

2014-12-17

So We’ve Built It, But Have They Come?

nedimah

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά.

2014-12-15

Development of NeMO: the NeDiMAH Methods Ontology

nedimah

(English) The ESF Research Network, NeDiMAH, is developing an ontology of digital research methods in the arts and humanities (NeDiMAH Methods Ontology: NeMO), in order to support the classification and understanding of digital humanities research methods.

2014-02-26

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτη

ipsy

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) συνεργάτη με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 2 του έργου “DARIAH – ΑΤΤΙΚΗ – Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ”, η οποία χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 03-Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης του Ε.Π. “Αττική”.

2014-02-26

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτη

ipsy

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) συνεργάτη με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων του.

2014-01-31

Πρόσκληση συμμετοχής στις διακρατικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ευρωπαϊκού έργου ARIADNE

ARIADNE

Tο ευρωπαϊκό έργο « ARIADNE», στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων Διεθνούς Πρόσβασης (Transnational Access – TNA), καλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στα θερινά σχολεία που διοργανώνει το 2014 με αντικείμενο τη διαχείριση αρχαιολογικών δεδομένων.

2013-12-25

Quick Europeana Cloud survey

europeana

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά.

2013-12-17

Call for expression of interest in scientific associate (in Greek)

ipsy

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) συνεργάτες με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης DARIAH – ΑΤΤΙΚΗ.

2013-11-13

Υποδομές και υπηρεσίες για τη διάχυση της ψηφιακής τεκμηρίωσης αρχαιολογικού ενδιαφέροντος - συνεδρία του CNHT 2013

ARIADNE

Τα μέλη του προγράμματος «ARIADNE» EdeltraudAspöck (Ινστιτούτο Ανατολικής και Ευρωπαϊκής Αρχαιολογίας, Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών) και GuntramGeser (SalzburgResearch, Αυστρία) οργάνωσαν μία ολοήμερη συνεδρία για τις αρχαιολογικές υποδομές και υπηρεσίες στο πλαίσιο του 18ου συνεδρίου “Cultural Heritage and New Technologies” που έλαβε χώρα στη Βιέννη μεταξύ 11 και 13 Νοεμβρίου 2013.

preloader