Υπηρεσίες Ψηφιακής Επιμέλειας

Το εσωτερικό έργο Υπηρεσίες Ψηφιακής Επιμέλειας, αξιοποιώντας κυρίως  τα υπόλοιπα των εκτελεσθέντων από τη ΜΟΨΕ έργων παροχής υπηρεσιών, στηρίζει την περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη υπηρεσιών ψηφιακής επιμέλειας  σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας της ΜΟΨΕ. Εν όψει της παράλληλης εκτέλεσης εξωτερικώς χρηματοδοτούμενων έργων, το έργο αυτό αφ’ ενός διασφαλίζει την συνέχεια του προγράμματος εργασίας, αφ’ ετέρου επιτρέπει την πραγματοποίηση δράσεων ειδικού ενδιαφέροντος, για τις οποίες η εξωτερική χρηματοδότηση την δεδομένη χρονική περίοδο είναι ελλιπής. Επίσης επιτρέπει την καλύτερη ενσωμάτωση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των εκτελεσθέντων έργων σε συντηρούμενες καθώς και νέες υπηρεσίες ψηφιακής επιμέλειας, συμβάλλοντας έτσι στην κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών.

Digital_Curation_Services_banner
preloader