ΔΥΑΣ - DARIAH-GR

Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Το έργο ΔΥΑΣ, η Ελληνική Ψηφιακή Υποδομή για την Έρευνα στις ανθρωπιστικές Επιστήμες, έχει ως σκοπό:

  • να υποστηρίζει τις ελληνικές επιστημονικές κοινότητες  των ανθρωπιστικών επιστημών και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της έρευνας με χρήση τεχνολογιών των πληροφοριών
  • να διευρύνει το πεδίο και τις ευκαιρίες έρευνας μέσω της διασύνδεσης κατανεμημένων ψηφιακών πόρων διαφόρων ειδών
  • να προάγει την πρόσβαση, χρήση, δημιουργία και μακροπρόθεσμη διατήρηση ερευνητικών δεδομένων, πρωτογενών και δευτερογενών, σε ψηφιακή μορφή.

Η Υποδομή διεξάγει τις δράσεις της σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Υποδομή για τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες DARIAH και αποτελεί τον φορέα της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή υποδομή. Το ΔΥΑΣ σχεδιάστηκε σαν μία υποδομή  κατανεμημένων πόρων όπου τα μέλη του συμμετέχουν σε διαφορετικά επίπεδα του έργου:

  • κόμβοι διαχείρισης, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες σε όλα τα μέλη του ΔΥΑΣ και μεριμνούν για την κατάρτιση προδιαγραφών για κάθε είδους ψηφιακό πόρο της Υποδομής
  • επιμελητές, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διατήρηση συγκεκριμένων συλλογών και αποθετηρίων προστιθέμενης αξίας,
  • συνδεδεμένα μέλη, που αναλαμβάνουν να διαθέσουν ορισμένα από τα μετα-δεδομένα τους για συλλογή από τους Κόμβους Διαχείρισης.

Επιπλέον, τα Τρίτα Μέρη, τα οποία δεν συμμετέχουν με υποχρεώσεις στο δίκτυο, μπορούν να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες θέασης και επιλεγμένες υπηρεσίες και πόρους.

Προωθώντας πρότυπα, πλαίσια διαλειτουργικότητας, κοινές πρακτικές, αρχές και υπηρεσίες, το δίκτυο ΔΥΑΣ στοχεύει στην ενίσχυση των  διεπιστημονικών δραστηριοτήτων και στη δημιουργία δεσμών με άλλες θεματικές υποδομές, όπως το έργο ARIADNE. Οι υπηρεσίες της Υποδομής οργανώνονται σε τέσσερις ενότητες:

  1. κοινωνία ψηφιακών πόρων, μέσω ενός συνόλου μητρώων, μητρώο πηγών δεδομένων, φορέων και προσώπων, μητρώο μεταδεδομένων, μητρώο λεξιλογίων και μητρώο λογισμικών υπηρεσιών
  2. υποστήριξη ανάπτυξης ψηφιακών πόρων, μέσω ενός συνόλου οδηγιών χρήσης και εξειδικευμένων εργαλείων
  3. υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Υποδομής DARIAH, συμμετέχοντας σε συγκεκριμένες εργασίες των Εικονικών Κέντρων Τεχνογνωσίας (virtual competency centers, VCC)
  4. παρατηρητήριο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών, το οποίο υποστηρίζει τη συνεχή παρακολούθηση και καταγραφή των εξελίξεων στον ευρύτερο χώρο καθώς επίσης και αναλαμβάνει δράσεις διάδοσης.

 

Η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας (ΜΟ.Ψ.Ε) εμπλέκεται στην ανάπτυξη των υπηρεσιών που αφορούν και τις τέσσερις ενότητες, ενώ μαζί με την Ακαδημία Αθηνών αποτελεί κόμβο διαχείρισης.

Αρχική τοποθεσία: http://www.dyas-net.gr/

dyas-dariah
preloader