ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία

apollonis_final_logo_white-15Η υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ έχει ως αποστολή τη δημιουργία και λειτουργία ενός περιβάλλοντος υπηρεσιών, πόρων, εκπαίδευσης και υποστήριξης, το οποίο θα επιτρέπει την ολοκληρωμένη πρόσβαση και αξιοποίηση συλλογών ψηφιακών πόρων των ανθρωπιστικών επιστημών και της γλωσσικής τεχνολογίας για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς, αλλά και παραγωγικούς σκοπούς, καθώς και τον εμπλουτισμό αυτών και την παραγωγή και ενσωμάτωση νέων. Δημιουργείται από την ένωση των προϋπαρχουσών υποδομών clarin:el, Εθνικού Δικτύου Γλωσσικής Τεχνολογίας, και DARIAH-GR/ΔΥΑΣ, Εθνικού Δικτύου Ψηφιακών Υποδομών για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, οι οποίες και συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές ESFRI CLARIN και DARIAH.

Η ανάπτυξη της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ περιλαμβάνει δράσεις περαιτέρω ανάπτυξης και εμπέδωσης των υπηρεσιών των clarin:el και DARIAH-GR/ΔΥΑΣ μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο διαλειτουργικότητας, αποφυγής επαναλήψεων και προώθησης σε διάφορες κατηγορίες χρηστών με βασική αρχή την προώθηση των ανοικτών δεδομένων και υπηρεσιών. Έτσι:

  • Μέσω του clarin:el θα προσφέρεται μια μόνιμη σταθερή υποδομή στην οποία θα μπορούν να βασίζονται οι χρήστες για πρόσβαση σε γλωσσικούς πόρους και διαδικτυακές υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας, για υποστήριξη κάθε ερευνητικής και μη δραστηριότητας που βασίζεται σε γλωσσικό υλικό (ανεξαρτήτως αντικειμένου), και για διευκόλυνση της πρόσβασης σε ευρωπαϊκούς πόρους και εργαλεία, μέσω της διασύνδεσής της με την ευρωπαϊκή υποδομή CLARIN. Επιπλέον, το δίκτυο clarin:el θα παρέχει συνεργατικά περιβάλλοντα εργασίας και ανάπτυξης εφαρμογών με τη δημιουργία εικονικών ομάδων εργασίας από ποικίλους επιστημονικούς τομείς.
  • Μέσω του DARIAH-GR/ΔΥΑΣ θα προσφέρεται πρόσβαση σε ένα ποικίλο πλήθος επιμελημένων ψηφιακών πόρων (τεκμηρίων, μεταδεδομένων, λεξιλογίων, θησαυρών, σχημάτων δεδομένων και μεταδεδομένων), σε εργαλεία και υπηρεσίες για την ανάπτυξη, ανάλυση και απεικόνιση δεδομένων, σε οδηγούς καλής πρακτικής, και σε δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης πάνω στη χρήση των μεθόδων και εργαλείων στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών.

Συγκροτώντας έναν ενιαίο εικονικό χώρο εργασίας, o οποίος θα προσφέρει πρόσβαση σε ένα πολύ μεγάλο σύνολο διαλειτουργικών ψηφιακών πόρων, εργαλείων επιμέλειας και επεξεργασίας των πόρων, καλών πρακτικών και υποστήριξης, η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ θα επιτρέψει στις ελληνικές ερευνητικές και εκπαιδευτικές κοινότητες των ανθρωπιστικών επιστημών, αλλά και σε παραγωγικούς συντελεστές της επικοινωνίας, του πολιτισμού και του τουρισμού, να πραγματοποιήσουν τις δημιουργικές δραστηριότητές τους με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μικρότερο κόστος, καθώς επίσης να επιχειρήσουν δράσεις που μόνο η διαθεσιμότητα δεδομένων μεγάλης κλίμακας καθιστά δυνατές. Η υποδομή θα υποστηρίζει τις κοινότητες χρηστών όχι μόνο με την διάθεση επιμελημένων ψηφιακών πόρων, αλλά και μεθόδων, εργαλείων και εκπαίδευσης. Επίσης, μέσω των δικτύων clarin:el και DARIAH-GR/ΔΥΑΣ της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ θα συνεχίσει η συμμετοχή της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές υποδομές CLARIN και DARIAH αντιστοίχως.

Η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας / ΙΠΣΥ – Ε.Κ. Αθηνά συντονίζει το έργο.

https://apollonis-infrastructure.gr 

Apollonis_banner_text_1080x810
preloader